Sacred Jain Tour – 4N 5D, Ex- Patna

Covering Place           : Patna – Kundalpur – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N) – Patna

Duration                     : 4 Night 5 Days

Buddha Middle Path Tour- 7N & 8D, Ex- Bodhgaya

 

Covering Place           : Bodhgaya (1N) – Rajgir / Nalanda – Patna (1N) – Vaishali – Kushinagar (1N) – Lumbini (1N) – Varanasi (2N) – Sarnath – Bodhgaya (1N)

Sufi Circuit Tour – 4N 5D, Ex- Patna

Covering Place         : Patna (2N) – Maner Sharif – Kako – Bihar Sharif – Rajgir (2N)

Duration                     : 4 Night 5 Days

Buddhist Religious Tour – 7N & 8D, Ex-Kolkata

Covering Place           : Kolkata (arrival) – day flight – Patna (1N) – Nalanda / Nepura / Rajgir – Bodhgaya (2N) – Varanasi (1N) – Kushinagar (1N) – Vaishali – Patna (1N) – day flight – Kolkata (1N) (departure)

Buddha Tour – 6N & 7D, Ex-Patna

Covering Place           : Patna (1N) – Nepura / Nalanda / Rajgir – Bodhgaya (2N) – Varanasi (1N) – Kushinagar (1N) – Vaishali –Patna (1N)