Bihar Caves Tour – 4N & 5D

Covering Place           : Patna (1N) – Barabar Cave (1N) – Kauwa Dol – Bodhgaya (1N) – Rajgir (1N) – Nalanda – Patna

Heritage Tour of Bihar – 8N & 9D

Covering Place           : Patna (1N) – Nalanda – Rajgir (1N) – Barabar Cave and Kauwa Dol – Gaya – Bodhgaya (2N) – Aurangabad – Sasaram (2N) – Rohtasgarh Fort – Ramnagar Fort – Varanasi (2N)