Sacred Jain Tour – 4N 5D, Ex- Patna

Covering Place           : Patna – Kundalpur – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N) – Patna

Duration                     : 4 Night 5 Days

Jain Shrines Tour – 8N 9D – Ex Patna

Covering Place           : Patna (1N) – Vaishali – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N) – Lacchaur (1N) – Mandar Hill – Bhagalpur (2N) – Patna (1N)